Medezeggenschap

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.     

Oudergeleding: Jaap Oostra, Tjerk de Jong, Rene Ferwerda.

Personeelsgeleding: Geertje Stornebrink, Antje Larooi, Sytse van der Heide.

Taken

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de raad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Samenstelling

In het basisonderwijs bestaat de MR alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschaps-reglement op. Hierin staat de manier waarop verkiezingen gehouden worden.

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

MR-leden over de Twilling

Beste (toekomstige) ouders van obs De Twilling,

Hierbij stel ik mijzelf voor als MR lid van obs De Twilling.

Mijn naam is Jaap Oostra. Ik ben 36 jaar en ik ben getrouwd met Hedwich Oostra. We hebben samen drie kinderen; Steffen (groep 5), Doutzen (groep 2) en Marije (peutergroep).De Twilling is ontstaan vanuit een fusie tussen twee scholen. Op De Skûle, één van de twee scholen, heb ik mijn basisschooltijd doorlopen.

Wij hebben vijf jaar geleden bewust gekozen voor De Twilling.  Dit vanwege de potentie die de school heeft. Onze ervaring is inmiddels dat er een bevlogen team staat met een prachtige groep leerlingen en ouders waar veel kansen liggen. Daar draag ik vanuit mijn rol als ouder graag een steentje aan bij.Een MR-lid denkt mee, kan een school spiegelen en is in mijn beleving een ambassadeur voor de school.

De Twilling durft keuzes te maken in het onderwijsaanbod. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met unit-onderwijs in de onderbouw. Dit biedt unieke kansen voor jonge kinderen waarbij er een goede basis wordt gelegd voor de doorstroom richting de hogere groepen. Daarnaast spreekt het mij als ouder aan dat er een duidelijk beleid is omtrent omgaan met elkaar. Ik zie dit als ouder niet alleen terug in het gedrag op school maar ook in het dagelijkse leven.

De Twilling is een school waar iedereen welkom is. 

Graag zet ik mij in om vanuit de rol als ouder deze fijne school te helpen in de ontwikkeling.

Vriendelijke groet,

Jaap Oostra

 

Beste ouders van OBS de Twilling in Stiens,

Als lid van de medezeggenschapsraad van OBS de Twilling stel ik mijzelf hierbij graag aan jullie voor. Ik ben Tjerk de Jong, 32 jaar en vader van Isa Noa (groep 2) en Niels (Peutergroep). In het dagelijks leven ben ik momenteel werkzaam als interim teammanager op de Intensive Care, daarvoor was ik werkzaam als Intensive Care verpleegkundige. Het is daarmee geen toeval dat ik mij heb aangemeld als lid van de MR van OBS de Twilling. Het meedenken in beleid en strategie zijn dingen die ik leuk vindt en dus ook graag doe. 

Als ouder vind ik het belangrijk dat onze kinderen naar een veilige school gaan waarbij leerprestaties, omgang met elkaar en een fijn leerklimaat in gezonde balans zijn. Een school waarbij het kind kind mag zijn en er met die basis wordt gewerkt aan zijn of haar ontwikkeling. Dit gevoel hadden wij als ouder direct vanaf de eerste dag en gaf voor ons de doorslag om de keuze voor de Twilling te maken. Als lid van de MR hoop ik een steentje bij te kunnen dragen deze school een fijne plek te laten zijn en kunnen ontwikkelen.

Vriendelijke groet, 

Tjerk de Jong