Burgerschap

OBS De Twilling biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hun kind in groep 7 en 8 godsdienstig (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) te laten volgen. Ieder schooljaar ontvangen de ouders van de leerlingen in groep 7 en 8 een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven of uw kind deze lessen wilt volgen.  

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. 

Openbaar onderwijs is voor iedereen  

Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook – zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan. 

Het recht op lessen GVO en HVO 

  • Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de openbare lagere school bestaat al sinds 1857 (dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs). 

  • Volgens de huidige wetgeving moet het openbaar onderwijs aandacht schenken aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en aan onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden (o.a. artikel 46 van de WPO, Wet op het primair onderwijs). 

  • Deze opdracht omvat ook het kennisgebied ‘geestelijke stromingen’ waaraan ook door het bijzonder onderwijs aandacht moet worden besteed. Uiteraard geldt hierbij voor de openbare school dat zij geen voorkeur uitspreekt voor de een of andere levensbeschouwing. 

  • Dit geldt niet voor het onderwijs dat krachtens art. 50 en 51 WPO op verzoek van ouders in de door hen gekozen godsdienst of levensovertuiging wordt gegeven. Hiervoor is de openbare school niet inhoudelijk verantwoordelijk. De openbare school stelt alleen faciliteiten ter beschikking. 

De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. De docenten die de GVO- en HVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerken, moskeeën of andere levensbeschouwelijke organisaties. 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de site: www.vormingsonderwijs.nl