Ziekte en verlof

Is uw kind ziek? Dat is erg vervelend, beterschap!

Het kan ook zijn dat uw kind een kort moment of een dag afwezig is van school om een ander reden. Wij worden graag op de hoogte gehouden van deze absentie, omdat wij zonder uw kind natuurlijk niet compleet zijn.

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind of kinderen vragen wij u dit aan de school te melden, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Dit kan telefonisch via telefoonnummer:

058 257 5998 of via Social Schools.

Na 08.30 uur zijn leerkrachten met hun lessen bezig. Directeur en intern begeleider zijn daarna ook vaak in gesprek of in de lokalen aanwezig, waardoor het voor ons moeilijk is om u tijdig te woord te staan.

Als uw kind ziek wordt op school, dan nemen wij contact met u op met de vraag om uw kind van school te komen halen. Bij de start van ieder schooljaar vullen alle ouders een calamiteitenformulier in, zodat wij altijd over recente gegevens van u beschikken en wij u als ouders altijd kunnen bereiken.

Mochten er tussentijds veranderingen zijn in uw gegevens, bijvoorbeeld bij het wijzigen van uw telefoonnummer of het wisselen van oppas, dan verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren) en uw gegevens te wijzigen via Social Schools

Vrij vragen

Leerlingen kunnen extra vrij krijgen voor belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een huwelijk of begrafenis. Dit verlof dient schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Het verlofformulier vindt u digitaal op onze website en kunt u ook opvragen bij de school. Wij verzoeken u de aanvraag voor verlof minimaal vier weken van tevoren in te dienen bij de directie.

In bijzondere gevallen mag de directie van de school (één keer per jaar) een leerling vrijgeven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat geldt alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. De ouder(s)/verzorger(s) moeten dan een werkgeversverklaring laten zien (ouder(s)/verzorgers(s) met een eigen bedrijf kunnen hiervoor hun eigen briefpapier gebruiken). De directie van de school mag geen toestemming verlenen als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Hieronder vindt u het formulier in pdf.

Voor het toekennen van een verlof volgen wij de wettelijke kaders, die zijn vertaald naar strenge richtlijnen die door de leerplichtambtenaar worden gecontroleerd.

Leerkracht afwezig

Als een collega ziek wordt, ondernemen wij de volgende stappen:

1. Er wordt eerst gekeken of bijvoorbeeld een duo-leerkracht of andere leerkracht kan invallen.

2. Wanneer dit niet kan wordt er een invaller gezocht binnen de vervangerspoule van onderwijsgroep Elan.

3. Wanneer dat niet kan, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen.

In een uitzonderlijk geval kan een groep naar huis worden gestuurd.

Door deze procedure te volgen hopen we dat het zelden voor komt dat kinderen naar huis worden gestuurd. Mocht dit toch een keer zo zijn en u heeft geen mogelijkheid om uw kind/kinderen zelf op te vangen, dan willen we als school altijd meedenken in een oplossing.